จากผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ มาผสมผสาน ต่อยอดผลผลิตของภูมิปัญญาระดับชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีคุณธรรมและจริยธรรม ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้สอดคล้อง เหมาะสมกับยุคสมัยใหม่ เสริมสร้างบุคลากรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ศึกษาวิจัย ส่งเสริมและ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ ในการพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและ คำนึงถึงวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของชาติ ท้องถิ่นและชุมชน สามารถปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ วัฒนธรรมที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จึงตรงกับ พันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่กำหนดไว้ว่า ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคมและ พัฒนาสู่ระดับสากล โดยมุ่งเน้นคุณภาพวิชาการสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษา วิจัย พัฒนาและ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยวและ สิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ ภูมิปัญญาสากล ให้บริการวิชาการแก่สังคม ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ มาตรฐานเหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดามันและ พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะในการศึกษา วิเคราะห์และมีทักษะในงานพัฒนาชุมชน ปัจจุบันหลักสูตรที่ใช้เป็น หลักสูตรปรับปรุงปี 2555 และหลักสูตรปรับปรุง 2560 ที่สอดคล้องกับสภาวะการปัจจุบัน มีเจตนารมณ์ที่จะผลิตบัณฑิตให้สามารถทำงานสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพ มีทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีต่อวิชาชีพ เพื่อที่ว่าบัณฑิตเหล่านั้นจะสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในสาขาวิชาชีพทางด้านการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เปิดรับนักศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2561 จนถึงปัจจุบัน มีนักศึกษาจำนวน 4 ชั้นปี คือ นักศึกษากลุ่ม พฒ.59 นักศึกษากลุ่ม พฒ.60 นักศึกษากลุ่ม พฒ.61 นักศึกษากลุ่ม พฒ.62 และ นักศึกษากลุ่ม ภ.พฒ.59 นักศึกษากลุ่ม ภ.พฒ.59 นักศึกษากลุ่ม ภ.พฒ.60 นักศึกษากลุ่ม ภ.พฒ.61 นักศึกษากลุ่ม ต.พฒ.60 และนักศึกษากลุ่ม ต.พฒ.61 จนกระทั่งปัจจุบัน หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ได้มุ่งพัฒนาให้นักศึกษาเป็นนักออกแบบชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีรูปแบบการพัฒนาตามความต้องการ จากชุมชนที่ไม่มีความโดดเด่น ให้เป็นสถานที่ที่น่าสนใจ